Zarząd

Skład Zarządu Głównego:


Przewodnicząca Zarządu – Kamila Mędrykiewicz
Pedagog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, trener II0 PTP, Kierownik COTUA w Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze..

Sfery działalności i odpowiedziedzialności:

 • Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 • Koordynowanie prac Zarządu Głównego PTPU, wyznaczanie kierunków rozwoju Towarzystwa,
 • Nadzór nad prowadzoną działalnością statutową członków w ramach Towarzystwa.
 • Współpraca z uczelniami wyższymi dotycząca spraw naukowo-badawczych i szkoleniowych.
 • Współpraca z mediami oraz organizacjami pozarządowymi, koordynowanie spraw związanych z wizerunkiem oraz promocją Towarzystwa.

 


moroz_min V-ce Przewodniczący Zarządu – Jerzy Moroz
Pedagog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, trener II0 PTP, Dyrektor OTU Szczecin.

Sfery działalności i odpowiedziedzialności:

 • Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 • Wyznaczanie kierunków rozwoju Towarzystwa,
 • Koordynowanie prac Oddziałów, koordynowanie prac związanych z powoływaniem nowych, oraz likwidowaniem Oddziałów PTPU
 • Prowadzenie spraw związanych z członkostwem, promowanie Towarzystwa w placówkach lecznictwa odwykowego i uzależnień,
 • Koordynowanie projektu Aktualności prawne i legislacyjne.

MarekZawada Sekretarz ZarząduMarek Zawada
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Prawa i Administracji (1982).
Studium Umiejętności Psychologicznych 2010 r.
Szkoła Psychoterapii Uzależnień CPiP w Czarnym Borze 2011r.
Praca: Zakład Lecznictwa Odwykowego W Czarnym Borze
Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień.

Sfery działalności i odpowiedziedzialności:

 • Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 • Wyznaczanie kierunków rozwoju Towarzystwa,
 • Koordynowanie prac administracyjnych Towarzystwa oraz spraw dotyczących Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 • Sporządzanie uchwał oraz protokołów z posiedzeń Zarządu,
 • Koordynowanie spraw związanych z opiniowaniem rozmaitych dokumentów w ramach tzw. konsultacji społecznych,
 • Koordynowanie projektu Rekomendacji Placówek Lecznictwa Odwykowego i Uzależnień.

Skarbnik Zarządu – Jacek Kasprzak
Psycholog kliniczny I0, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, uprawniony do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych, wpisany na listę PARPA superwizor treningu i warsztatu psychologicznego PTP, Dyrektor SP ZOZ Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.

Sfery działalności i odpowiedziedzialności:

 • Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 • Wyznaczanie kierunków rozwoju Towarzystwa,
 • Koordynowanie spraw finansowych i majątkowych Towarzystwa, sporządzanie bilansów z działalności Towarzystwa,
 • Współpraca z Oddziałami dotycząca składek członkowskich
 • Koordynowanie projektów unijnych i dotacji.

Członek Zarządu – Michał Krzosa

 

 

 

 

 

 

Członek Zarządu –Paweł Klimas

Sfery działalności i odpowiedziedzialności:

 • Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 • Wyznaczanie kierunków rozwoju Towarzystwa,
 • Koordynowanie spraw związanych przestrzeganiem Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień,
 • Koordynowanie spraw związanych z reklamowaniem działalności Towarzystwa i jego członków,
 • Koordynowanie projektu Giełdy Pracy PTPU.


Uchwała 4/8/2011
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień z dnia 17 grudnia 2011 r
.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2011 roku w składzie:

 • Przewodniczący – Jacek Kasprzak
 • Vice Przewodniczący – Jerzy Moroz
 • Sekretarz – Sławomir Grab
 • Skarbnik – Kamila Mędrykiewicz
 • Członek Zarządu – Szymon KutrzubaUchwalił:
  Na podstawie art. 30 punkt 5 oraz art. 30 punkt 7 Statutu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, w trosce o fundusze Towarzystwa wprowadza się następującą regulację: Oddziały Towarzystwa oraz wszyscy członkowie Towarzystwa, którzy realizują projekty na podstawie rekomendacji i upoważnień Zarządu Głównego zobowiązani są do uwzględnienia 10% wartości podpisanej umowy na realizację celów statutowych Towarzystwa.Przewodniczący – mgr Jacek Kasprzak
  Skarbnik – mgr Kamila Mędrykiewicz

Uchwała 3/7/2011
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień z dnia 17 grudnia 2011 r.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2011 roku w składzie:

 • Przewodniczący – Jacek Kasprzak
 • Vice Przewodniczący – Jerzy Moroz
 • Sekretarz – Sławomir Grab
 • Skarbnik – Kamila Mędrykiewicz
 • Członek Zarządu – Szymon Kutrzuba

Uchwalił:
Na podstawie art. 30 punkt 8 oraz 42 punkt 3 Statutu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień likwiduje się z dniem 31.12.2011 r.:

1. Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, obejmujący terenem działania województwo lubelskie z siedzibą w Lublinie 20-709,ul. Krasińskiego 3/45,

2. Ostrołęcki Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, obejmujący terenem działania część województwa mazowieckiego z siedzibą w Ostrołęce 07-400, ul. Psarskiego 15/20,

3. Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, obejmujący terenem działania województwo podkarpackie oraz małopolskie z siedzibą w Leżajsku 37-300, ul. Leśna 22,

4. Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, obejmujący terenem działania województwo podlaskie z siedzibą w Białymstoku 16-001,ul. Kraszewskiego 14/1,

5. Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, obejmujący terenem działania województwo śląskie oraz opolskie z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 41-106, ul. Aleja Młodych 16,

6. Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, obejmujący terenem działania województwo świętokrzyskie z siedzibąw Sandomierzu 27-600, ul. Księcia Sandomierskiego 22,

7. Warmiński Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, obejmujący terenem działania województwo warmińsko-mazurskie z siedzibą w Działdowie13-200, ul. Grunwaldzka 7,

8. Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, obejmujący terenem działania województwo wielkopolskie z siedzibą w Kościanie 64-000, Pl. Paderewskiego 1a,

9. Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, obejmujący terenem działania województwo zachodniopomorskie oraz pomorskie z siedzibą w Stanominie 78-217, Stanomino 5,

10. Oddział Ziemi Łódzkiej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień obejmujący terenem działania województwo łódzkie z siedzibą w Bełchatowie 97-400, ul. Czaplinecka 44/8.

Członkowie Towarzystwa zrzeszeni w likwidowanych Oddziałach nadal pozostają członkami Towarzystwa na zasadach ogólnych.

 

Przewodniczący – mgr Jacek Kasprzak
Skarbnik – mgr Kamila Mędrykiewicz


Uchwała 2/6/2011
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień z dnia 17 grudnia 2011 r.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2011 roku w składzie:

 • Przewodniczący – Jacek Kasprzak
 • Vice Przewodniczący – Jerzy Moroz
 • Sekretarz – Sławomir Grab
 • Skarbnik – Kamila Mędrykiewicz
 • Członek Zarządu – Szymon KutrzubaUchwalił:

  1. Na podstawie art. 42 punkt 3 Statutu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień likwiduje się z dniem 31.12.2011 r. Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień z siedzibą w Czarnym Borze, ul. Parkowa 8

  2. Przyjął rezygnację Pani mgr Justyny Florian z pełnienia funkcji Dyrektora Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji z dniem 31.12.2011 r.

Przewodniczący – mgr Jacek Kasprzak
Skarbnik – mgr Kamila Mędrykiewicz


Uchwała 1/5/2011
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień z dnia 17 grudnia 2011 r.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2011 roku w składzie:

 • Przewodniczący – Jacek Kasprzak
 • Vice Przewodniczący – Jerzy Moroz
 • Sekretarz – Sławomir Grab
 • Skarbnik – Kamila Mędrykiewicz
 • Członek Zarządu – Szymon KutrzubaUchwalił:
  Na podstawie art. 30 punkt 13 Statutu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień ustala wysokość składki członkowskiej obowiązującej w roku 2012
  na kwotę 50,00 zł brutto.

Przewodniczący – mgr Jacek Kasprzak
Skarbnik – mgr Kamila Mędrykiewicz

nbsp;