Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Sławomir Czyż
Pedagog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Świdnicy.


Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Maria Kasprzak
Psycholog kliniczny I0, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, uprawniona do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych, wpisana na listę PARPA, Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kamiennej Górze, Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego w Kamiennej Górze.


Sekretarz Komisji Rewizyjnej:
Agata Filip
Pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

 


Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej

Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, zwanej dalej Komisją Rewizyjną w ramach organizacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, nazywanego dalej Towarzystwem.

§2

Komisja Rewizyjna działa na podstawie:

1) art. 11 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach,

2) statutu Towarzystwa,

3) niniejszego regulaminu.

Rozdział 2

Zakres działalności

§3

Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym powołanym w celu:

1. przeprowadzania kontroli działalności Towarzystwa oraz oceny zgodności z:

a) przepisami prawa,

b) statutem Towarzystwa oraz uchwałami jego władz.

2. przedstawiania sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu Zgromadzeniu oraz Zarządowi Towarzystwa,

3. składania wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Towarzystwa.

§4

Komisja wszczyna czynności kontrolne:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Zarządu,

c) na pisemny wniosek co najmniej 30 członków Towarzystwa.

§5

Komisja Rewizyjna ma prawo przeprowadzać kontrole bez uprzedniego poinformowania kontrolowanych osób.

Rozdział 3

Skład Komisji Rewizyjnej

§6

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Towarzystwa wybranych zgodnie z postanowieniem statutu Towarzystwa.

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru swoich członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

4. Do zakresu czynności Przewodniczącego Komisji należy:

a. reprezentowanie Komisji oraz przedstawianie stanowiska Komisji,

b. udział w posiedzeniach Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia Towarzystwa,

c. podział prac między członków Komisji,

d. zwoływanie posiedzeń Komisji i przewodniczenie na nich,

e. podpisywanie korespondencji w imieniu Komisji.

5. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby wybrane w skład Zarządu oraz pełniące inne funkcje we władzach Towarzystwa, jego oddziału, sekcji bądź placówki.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoją pracę nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia, nie przysługuje im r&´wnież zwrot kosztów przejazdu oraz diet.

§7

1. Członkowie Komisji mogą być odwołani na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadku :

a) nie wywiązywania się z obowiązku członka Towarzystwa,

b) działania na jego szkodę, lub

c) innych wskazanych w statucie Towarzystwa.

2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej 3 osób, Komisja zobowiązana jest uzupełnić swój skład spośród członków, którzy otrzymali największą w kolejności liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym.

Rozdział 4

Posiedzenia Komisji

§8

Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Przewodniczący Komisji może zlecić wykonywanie niektórych czynności poszczególnym jej członkom, nadto ustala plan pracy Komisji oraz wyznacza terminy jej posiedzeń.

§9

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany zwołać posiedzenie Komisji na pisemny wniosek członka Komisji, Zarządu Towarzystwa lub 1/5 liczby Delegatów.

2.  O terminie posiedzenia członkowie Komisji winni być powiadomieni przynajmniej z  siedmiodniowym wyprzedzeniem. W sytuacji szczególnej dopuszcza się termin krótszy.

3.  Udział członków Komisji w posiedzeniach jest obowiązkowy.

§10

1. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego a w szczególności:

a. członkowie Zarządu,

b. biegli lub eksperci,

c. członkowie Towarzystwa.

2. Do współpracy lub opracowania określonych zagadnień Komisja może powołać, za zgodą  Zarządu Towarzystwa, rzeczoznawców lub specjalistów.

§11

1. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, jeśli uczestniczy w nim większość ogólnego składu Komisji Rewizyjnej.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności większości składu Komisji Rewizyjnej. W przypadku r&´wnej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji. Głosowania są jawne.

§12

1. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół a uchwały podjęte przez Komisję Rewizyjną przesyła się Zarządowi Towarzystwa z ewentualnymi zaleceniami do wykonania jeżeli zachodzi taka potrzeba.

2. Protokół z posiedzenia Komisji powinien zawierać:

a) datę i przedmiot posiedzenia,

b) nazwiska członków Komisji oraz ewentualnie zaproszonych gości,

c) porządek posiedzenia

d) omówienie przebiegu posiedzenia,

e) podpisy wszystkich obecnych członków Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 5

Czynności kontrolne

§13

1. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza Zespół Kontrolny składający się z co najmniej jednego członka Komisji, oraz innych osób dysponujących właściwą wiedzą i umiejętnościami.

2. Zespół kontrolny prowadzi postępowanie w składzie nie mniejszym niż dwuosobowy. Nie mogą uczestniczyć w jego pracach członkowie władz Towarzystwa.

3. Zakres Kontroli Komisji określa Przewodniczący.

2. W wypadkach nagłych i wyjątkowych, doraźną częściową kontrolę może rozpocząć sam Przewodniczący Komisji Rewizyjnej do czasu powołania zespołu kontrolnego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

§14

1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli kontrola dotyczy jego praw i obowiązków.

2. Członek Komisji może być również wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia okoliczności mogących wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

3. O wyłączeniu członka Komisji z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna bez udziału osoby, której głosowanie dotyczy.

§15

1. Zadaniem zespołu kontrolnego jest:

a. rzetelne i obiektywne ustalanie stanu faktycznego,

b. ustalanie nieprawidłowości i uchybień oraz przyczyn ich powstania,

c. ustalanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

2. Zespół kontrolny ma prawo żądać od podlegających kontroli podmiotów pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych materii.

§16

Zespół kontrolny w terminie 30 dni od zakończenia kontroli obowiązany jest sporządzić protokół pokontrolny podpisany przez członków zespołu.

§17

1. Z czynności kontrolnych Komisja sporządza protokół zawierający:

a) datę i przedmiot kontroli,

b) nazwiska osób przeprowadzających kontrolę oraz ewentualnie osób obecnych podczas kontroli,

c) wykaz dokumentów i dowodów, na podstawie których wydano ocenę i wynik kontroli,

d) godzinę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

e) podpisy przeprowadzających kontrolę oraz osób obecnych przy kontroli,

f) wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

g) wnioski dotyczące wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstałe nieprawidłowości.

2. Prawo do otrzymania protokołu pokontrolnego mają zarówno podmioty kontrolowane jak i wnioskodawcy kontroli.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja Rewizyjna powinna żądać zwołania posiedzenia Zarządu celem podjęcia odpowiednich kroków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości i umożliwiających likwidacje szkód.

§18

Zarząd lub podlegający kontroli członkowie Towarzystwa po otrzymaniu protokołu pokontrolnego mają obowiązek zawiadomienia Komisji Rewizyjnej o sposobie realizacji zaleceń w ciągu 30 dni od dnia doręczenia protokołu pokontrolnego.

§19

1. Członkowie Towarzystwa, którym został doręczony protokół pokontrolny mają prawo w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania złożyć odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

2. Głosowanie w przedmiocie odwołania tj. nad przyjęciem bądź odrzuceniem protokołu pokontrolnego następuję w głosowaniu tajnym Walnego Zgromadzenia podjętym większością 2/3 głosów przy quorum wynoszącym połowę członków Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia protokołu pokontrolnego jest ostateczna.

§20

1. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli.

2. W czasie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego, Komisja Rewizyjna przedkłada wniosek w sprawie udzielenia bądź nieudzielania absolutorium Zarządowi Towarzystwa.

§21

Zasady pracy i regulamin Komisji Rewizyjnej obowiązuje również Komisje Rewizyjne wybrane przez Walne Zebrania Oddziałów Towarzystwa.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§22

Niniejszy regulamin w chodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.

Regulamin przyjęty w dniu 30.11.2007 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia

 

 

 

 

 

´´ 2. Zesp