Walne Zgromadzenie

Protokół z Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień

z dnia 28.10.2019 r.

W dniu 28.10 2019 r. zebranie planowane było na godz. 09.00. O tej godz. nie było wymaganego ąuorum dlatego rozpoczęto zebranie o godz. 10.30. Przewodniczący PTPU Jacek Kasprzak otworzył zebranie, powitał przybyłych, po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że na zebranie przybyło 26 osób.

W dniu 28.10.2019 roku na Walne Zebranie PTPU przybyły 26 osoby. Walne Zebranie PTPU ma moc prawną.

Zebranie rozpoczęło się w II -gim terminie o godz. 10:30.

Członkowie jednogłośnie wybrali na funkcję Przewodniczącego Walnego Zebrania PTPU Marzenę Łatkę , która zgodziła się pełnić tę funkcję.

Przewodniczący Walnego Zebrania podał porządek obrad:

 • Przedstawienie sprawozdania ustępującego Zarządu.
 • Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
 • Przedstawienie sprawozdania przez Komisję Rewizyjną.
 • Wybór osób do Zarządu Głównego PTPU.
 • Wybór Komisji Rewizyjnej.
 • Wolne wnioski, dyskusje.

Przeprowadzono głosowanie. Jednogłośnie przyjęto w.w porządek obrad.

Sprawozdanie z działalności zarządu PTPU w poprzednim okresie, czyli w latach 2014 – 2018 złożyła Kamila Mędrykiewicz.

Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem sprawozdania z działalności PTPU i sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie przyjęto głosami 21 osób, wstrzymało się od głosowania 5 osób.

Następnie do przedstawienia sprawozdania przystąpił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej zostało poddane głosowaniu na Walnym Zebraniu. Zostało przyjęte ilością 20 głosów, wstrzymało się od głosowania 6 osób.

W kolejnym punkcie zebrania wybrano Agnieszkę Sobańską jako przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej oraz dwóch członków tej Komisji i przystąpiono do wyboru zarządu PTPU. Ogłoszono kandydatów do zarządu PTPU na kolejne 4 lata.

Były to następujące osoby:

Kamila Mędrykiewicz, Jacek Kasprzak, Jerzy Moroz, Marek Zawada, Paweł Klimas oraz Michał Krzosa.

Kamilę Mędrykiewicz zgłoszono na Przewodniczącą Zarządu PTPU, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

W wyniku tajnego głosowania przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ogłosiła ilość głosów jakie otrzymali poszczególni kandydaci:

 • Jerzy Moroz (26 głosów)
 • Jacek Kasprzak (26 głosów)
 • Marek Zawada (24 głosy)
 • Paweł Klimas (17 głosów)
 • Michał Krzosa (16 głosów)

Następnie wybrani kandydaci udali się na naradę, podczas której ustalono jakie funkcje pełnić będą w nowym Zarządzie poszczególne osoby.

Ogłoszono co następuje:

 • Przewodniczący Zarządu – Kamila Mędrykiewicz
 • Zastępca Przewodniczącego – Jerzy Moroz
 • Skarbnik – Jacek Kasprzak
 • Sekretarz – Marek Zawada
 • Członek Zarządu – Paweł Klimas
 • Członek Zarządu – Michał Krzosa

W kolejnej części zebrania dokonano wyboru członków Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszono następujących kandydatów: Agata Filip, Sławomir Czyż i Paweł Sikora. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na członkostwo w tej Komisji. Przeprowadzono jawne głosowanie – za przedstawionymi kandydatami były 23 osoby, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Komisja, po krótkiej naradzie ustaliła co następuje:

 • Przewodniczący – Sławomir Czyż
 • Vice Przewodniczący Komisji – Paweł Sikora
 • Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Agata Filip

W ostatniej części zebrania – wnioskach i pytaniach omówiono temat wysokości rocznych składek na PTPU oraz sposobu ich uiszczania. Ustalono, że wysokość składek nie zmieni się i będzie wynosiła 50 zł. Zmianie uległ termin wpłat. Ustalono, że składki można będzie wpłacać od stycznia do grudnia każdego roku kalendarzowego, a nie jak dotychczas, tylko do miesiąca czerwca. Ustalono również, że osoba, która przez kolejne 2 lata nie dokona wpłaty składki zostanie skreślona z listy członków Towarzystwa, a osoby, które przeszły na emeryturę są z tej składki zwolnione.

Te wnioski i ustalenia zostały ujęte w Uchwałę Walnego Zebrania PTPU z dnia 28.10.2019 roku.

Więcej pytań ani wniosków nie było, w związku z tym Przewodniczący Zarządu zakończył zebranie.

Protokołowała

Maria Jasiczak

Uchwała_1_2019
Uchwała_2_2019
Uchwała_3_2019

==================================

Walne Zebranie PTPU 14 grudnia 2015 roku

Protokół z Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień

W dniu 14.12.2015 r. zebranie planowane było na godz 10:00, o godz 10:15 Przewodniczący PTPU Jacek Kasprzak otworzył zebranie, powitał przybyłych, po sprawdzeniu listy obecności nie stwierdzono quorum. Na sali obecnych było 23 osoby.

Przewodniczący Jacek Kasprzak ustalił drugi termin zebrania na godz.11:30.

W dniu 14.12.2015 roku na Walne Zebranie PTPU przybyły 23 osoby. Walne Zebranie PTPU ma moc prawną. Zebranie rozpoczęło się w II-gim terminie o godz.11:30. Członkowie jednogłośnie wybrali na funkcję Przewodniczącego Walnego Zebrania PTPU Marka Zawadę.  M.Zawada zgodził się. Przewodniczący Walnego Zebrania podał porządek obrad:

 1. Przedstawienie sprawozdania ustępującego Zarządu.
 2. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
 3. Przedstawienie sprawozdania przez Komisję Rewizyjną.
 4. Wniesienie uchwał dotyczących zmiany statutu PTPU w związku z likwidacją Oddziałów.
 5. Wybór osób do Zarz ądu Głównego PTPU.
 6. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 7. Wolne wnioski, dyskusje.

Przeprowadzono  głosowanie. Jednogłośnie przyjęto ww. porządek obrad.

Ustępujący Przewodniczący PTPU Jacek Kasprzak przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu.

Następnie sprawozdanie złożył Jerzy Moroz ustępujący V-ce przewodniczący.

Kolejne sprawozdanie finansowe złożyła Kamila Mędrykiewicz – Skarbnik Zarządu PTPU.

Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem sprawozdania z działalności PTPU i sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie przyjęto głosami 18 osób, wstrzymało się od głosowania 5 osób.

Następnie do przedstawienia sprawozdania przystąpił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Poinformował o uchwale, którą Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdania Zarządu Głównego za lata 2011-2015.

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej zostało poddane głosowaniu na Walnym Zebraniu. Zostało przyjęte ilością 15 głosów, wstrzymały si ę od głosowania 8 osób.

Kolejnym punktem Walnego Zebrania były zmiany w Statucie PTPU i tak:

Nastąpiły zmiany w następujących punktów:

W art.18 w punkcie 1 skreślono „Delegatów” oraz w punkcie 3 skreślono „Delegatów”.

W Roz. IV art.22 punkt 1.1 skreślono „Delegatów”.

W Roz. IV po punkcie 3 stwierdzenie „Walne Zgromadz enie Delegatów Towarzystwa” zastąpiono stwierdzeniem „Walne Zgromadzenie Towarzystwa”.

W art.23 w punkcie 1 stwierdzenie „Walne Zgromadzen ie Delegatów” zastąpiono stwierdzeniem „Walne Zgromadzenie”.

W art.24 punkt 1 podpunkt pierwszy został skreślony. Otrzymuje nowe brzmienie; W zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa z głosem stanowiącym udział biorą wszyscy obecni członkowie towarzystwa. Zmianę tę przegłosowano jednogłośnie.

W art.24 punkt 3 został skreślony.

W art.26 punkt 10 stwierdzenie „ i Delegatów” zostaje skreślone i zastąpione słowem „i Członków”.

W art.28 punkt 2 stwierdzenie „Delegatów” zostało skreślone.

W art. 29 punkt 2 podpunkt c zostaje skreślony.

W art. 30 punkt 7 zostaje skreślony.

Przewodniczący odczytał wszystkie zmiany w tekście Statutu PTPU i zostały one poddane głosowaniu. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Kolejne głosowanie dotyczyło ustalenia wysokości składki na lata 2016-2019. Ustalono kwotę „50 zł”. Zostało to przegłosowane i przyjęte jednogłośnie.

O godz. 12:35 doszedł członek Maria Jasiczak. Jednogłośnie ustalono, że M. Jasiczak może brać udział w dalszej części zebrania i głosowania.

Wybrano Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli: Maria Jasiczak, Teresa Bazylewicz – przewodniczący, Wiesław Zawadzki.

Zgłoszono kandydatury osób  na Przewodniczącego Zarządu PTPU. Wybrano 1 osobę – Jacka Kasprzaka. Poddano to głosowaniu na kartach przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną.  Komisja zliczyła głosy i podała wyniki. Za wyborem opowiedziało się 22 osoby, przeciw była 1 osoba, 1 wstrzymała się od głosu.

Następnie przystąpiono do zgłoszenia kandydatów na członków Zarz ądu PTPU. Zgłoszono 7 kandydatów:

 • Jerzy Moroz,
 • Sławomir Grab,
 • Marek Zawada,
 • Sławek Czyż,
 • Kamila Mędrykiewicz,
 • Agata Filip,
 • Paweł Sikora.

Kandydaci wyrazili zgodę. Komisja przygotowała i rozdała karty do głosowania. Po głosowaniu komisja zliczyła głosy i ogłosiła wyniki. I tak:

 • Jerzy Moroz 24 głosy,
 • Sławomir Grab 23 głosy,
 • Marek Zawada 22 głosy,
 • Kamila Mędrykiewicz 13 głosów,
 • Paweł Sikora 11 głosów,
 • Agata Filip 5 głosów,
 • Sławomir Czyż 2 głosy.

Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że do Zarządu głównego weszły 4 osoby:

 • Jerzy Moroz,
 • Sławomir Grab,
 • Marek Zawada,
 • Kamila Mędrykiewicz.

Członkowie Zarządu udali się do drugiego pomieszczenia aby się ukonstytuować.
Po powrocie ogłosili Nowy Zarząd Główny PTPU:

 • Jacek Kasprzak – Przewodniczący Zarządu PTPU,
 • Jerzy Moroz – V-ce Przewodniczący Zarządu PTPU,
 • Marek Zawada – Sekretarz Zarządu PTPU,
 • Kamila Mędrykiewicz – Skarbnik  Zarządu PTPU,
 • Sławomir Grab – Członek Zarządu PTPU.

Kolejnym Punktem był wybór komisji Rewizyjnej. Zosta ło zgłoszonych 3 kandydatów:

 • Agata Filip,
 • Sławomir Czyż,
 • Paweł Sikora.

Komisja przygotowała i rozdała karty do głosowania. Po głosowaniu komisja zliczyła głosy i ogłosiła wyniki. I tak Agata Filip – 23 głosy, Sławomir Czyż – 24 głosy, Paweł Sikora – 24 głosy Jeden głos był nieważny. Członkowie Komisji Rewizyjnej udali się do drugiego pomieszczenia aby się ukonstytuować.
Po powrocie ogłosili  Komisję Rewizyjną:

 • Sławomir Czyż  – Przewodniczący
 • Agata Filip – Sekretarz,
 • Paweł Sikora – Członek

Na koniec Przewodniczący Zarządu Głównego PTPU podziękował za wybranie zarządu, okazane zaufanie. Określił, że będzie kontynuował dotychczasowe działania PTPU. Ogłosił możliwość składania wolnych wniosków, dyskusje. Wobec braku dyskusji, wolnych wniosków Przewodnicz ący PTPU podziękował zebranym i zakończył zebranie PTPU.

Protokolant
Agnieszka Kurkiewicz

Protokół z Walnego Zebrania.pdf

 

==================================

Walne Zgromadzenie Delegatów 17. XII. 2011 r.

W dniu 17 grudnia 2011 roku w Czarnym Borze odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień.
Walne Zgromadzenie dokonało wyboru nowych władz Towarzystwa oraz podjęło wiele uchwał dotyczących dalszego funkcjonowania PTPU.
Nowy zarząd tworzą:

Przewodniczący – Jacek Kasprzak
Vice Przewodniczący – Jerzy Moroz,
Sekretarz – Sławomir Grab,
Skarbnik – Kamila Mędrykiewicz,
Członek Zarządu – Szymon Kutrzuba

Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący – Sławomir Czyż,
Vice Przewodniczący – Maria Kasprzak,
Sekretarz – Agata Filip

Walne Zgromadzenie zdecydowało także o zmianach w Statucie oraz likwidacji Sądu Koleżeńskiego.
Poniżej publikujemy dokumenty z Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Dokumenty Walnego Zgromadzenia Delegatów PTPU:

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Walne Zgromadzenie Delegatów odbyło się dnia 17 grudnia 2011 r. w siedzibie Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze przy ul. Parkowej 8.

Zgromadzenie rozpoczęło się:
* I termin: godzina 10:00 – obecnych było 5 z pośród 13 delegatów. Nie stwierdzono kworum.
* II termin: godzina 12:00.

1. Przystąpiono do wybrania Przewodniczącego Zgromadzenia.
Zgłoszono kandydaturę Szymona Kutrzuby – wyraził on zgodę na kandydowanie.
Głosowało: na tak 4 osoby.
Szymon Kutrzuba został wybrany jednogłośnie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

2. Przystąpiono do wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
Zgłoszono kandydaturę Małgorzaty Skwiry – wyraziła ona zgodę na kandydowanie.
Głosowało: na tak 5 osób.
Małgorzata Skwira została wybrana jednogłośnie na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

3. Odczytano porządek obrad.
Przystąpiono do głosowania o zatwierdzenie porządku obrad.
Głosowało: na tak 5 osób.
Porządek obrad zatwierdzono jednogłośnie.

4. Odczytano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTPU oraz Zarządu Głównego.
5. Przystąpiono do głosowania za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Głosowało: na tak  2 osoby. 3 wstrzymały się.
Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium.

6. Przystąpiono do podejmowania zmian w Statucie PTPU ( w załączeniu uchwała)
Zmiana artykułu 14: głosowało na tak 5 osób,
Zmiana artykułu 20 podpunkt 1.2., głosowało na tak 5 osób,
Zmiana artykułu 20 podpunkt 1.3., głosowało na tak 5 osób,
Zmiana artykułu 20 podpunkt 3, głosowało na tak 5 osób,
Zmiana artykułu 22, głosowało na tak 5 osób,
Zmiana artykułu 26 punkt 2, głosowało na tak 5 osób,
Zmiana artykułu 26 punkt 4, głosowało na tak 5 osób,
Zmiana artykułu 26 punkt 5, głosowało na tak 5 osób,
Zmiana artykułu 26 punkt 12, głosowało na tak 5 osób,
Zmiana artykułu 29, głosowało na tak 5 osób,
Zmiana artykułu 30 punkt 14, głosowało na tak 5 osób,
Zmiana artykułu 36, głosowało na tak 5 osób.

7. Zgłoszono wniosek formalny: przerwa obiadowa 30 minut.
Głosowało: na tak 5 osób.

8. Przystąpiono do kontynuowania podejmowania zmian w Statucie PTPU.
Zmiana artykułu 37, głosowało na tak 5 osób.
Zmiana artykułu 38, głosowało na tak 5 osób.
Zmiana artykułu 39, głosowało na tak 5 osób.
Zmiana artykułu 40, głosowało na tak 5 osób.
Zmiana artykułu 41, głosowało na tak 5 osób.
Zmiana artykułu 51 punkt 3, głosowało na tak 5 osób.
Zmiana artykułu 51 punkt 8, głosowało na tak 5 osób.
Na tym zakończono głosowanie nad zmianami Statutu PTPU.

9. Przystąpiono do podejmowania zmian w Regulaminie Zarządu Głównego.
Zmiana § 5, głosowało na tak 5 osób.
Zmiana § 6, głosowało na tak 5 osób.
Zmiana § 10, głosowało na tak 5 osób.
Zmiana § 15, głosowało na tak 5 osób.
Na tym zakończono głosowanie nad zmianami Regulaminu zarządu Głównego.

10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia złożył wniosek o zgłaszanie kandydatur do Zarządu Głównego.
Zgłoszono następujące kandydatury:
Jacek Kasprzak – wyraził zgodę na kandydowanie,
Jerzy Moroz – wyraził zgodę na kandydowanie,
Kamila Mędrykiewicz – wyraziła zgodę na kandydowanie,
Sławomir Grab – wyraził zgodę na kandydowanie,
Szymon Kutrzuba – wyraził zgodę na kandydowanie

11. Przystąpiono do głosowania na Przewodniczącego Zarządu. Wydano 5 kart do głosowania.
Na Przewodniczącego Zarządu głosowało 5 osób, wybrano jednogłośnie Jacka Kasprzaka.

12. Przystąpiono do głosowania na Członków Zarządu Głównego, wydano 5 kart do głosowania.
Na członków Zarządu Głównego głosowało 5 osób, na następujących kandydatów:
Jerzy Moroz – 4
Kamila Mędrykiewicz – 5
Sławomir Grab – 5
Szymon Kutrzuba – 3

13. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia złożył wniosek o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
Zgłoszono następujące kandydatury:
Sławomir Czyż,
Agata Filip,
Maria Kasprzak

14. Przystąpiono do głosowania na skład Komisji Rewizyjnej, wydano 5 kart do głosowania.
Na członków Komisji Rewizyjnej głosowało 5 osób, na następujących kandydatów:
Sławomir Czyż -5,
Agata Filip – 4,
Maria Kasprzak – 4

15. Zgłoszono wniosek formalny o ukonstytuowanie Komisji Rewizyjnej i Zarządu Głównego.
Głosowało: 5 osób za.

16. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał skład Zarządu Głównego Towarzystwa:
Vice Przewodniczący – Jerzy Moroz,
Sekretarz – Sławomir Grab,
Skarbnik – Kamila Mędrykiewicz,
Członek Zarządu – Szymon Kutrzuba

17. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał skład Komisji Rewizyjnej Towarzystwa:
Przewodniczący – Sławomir Czyż,
Vice Przewodniczący – Maria Kasprzak,
Sekretarz – Agata Filip

18. Zgłoszono wniosek o zobowiązanie Zarządu Głównego do uregulowania kwestii związanych z projektami realizowanymi przez członków Towarzystwa na podstawie rekomendacji i upoważnień.
Głosowało: 5 osób za.

19. Podjęto uchwałę 1/2011 Walnego Zgromadzenia PTPU w sprawie zmian do Statutu PTPU.
20. Podjęto uchwałę 2/2011 Walnego Zgromadzenia PTPU w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Zarządu Głównego.
21. Podjęto uchwałę 3/2011 Walnego Zgromadzenia PTPU w sprawie wyboru składu Zarządu Głównego.
22. Podjęto uchwałę 4/2011 Walnego Zgromadzenia PTPU w sprawie wyboru składu Komisji Rewizyjnej.
Głosowało: 5 osób za. Uchwały podjęto jednogłośnie.

23. Przewodniczący podziękował przybyłym delegatom. Na tym obrady zakończono.
Przewodniczący  Walnego Zgromadzenia Delegatów
Szymon Kutrzuba

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Delegatów
Małgorzata Skwira


 

Uchwała nr 1/2011 z dnia 17.12.2011

Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze w sprawie zmian w Statucie Towarzystwa

Delegaci zebrani w dniu 17.12.2011 w Czarnym Borze postanowili dokonać zmian w Statucie celem jego dostosowania do zmienionych warunków w jakich Towarzystwo funkcjonuje.
Konieczność zlikwidowania Sądu Koleżeńskiego wynika z faktu:

 • zmniejszenia się liczby członków Towarzystwa,
 • braku chętnych do przyjęcia na siebie obowiązków wynikających z zasiadania w w/w organie,
 • wysokich kosztów funkcjonowania organu, których nie jest w stanie pokryć Towarzystwo.

W Statucie PTPU w Stalowej Woli dokonuje się następujących zmian:
§1
Artykuł 14 otrzymuje brzmienie:
,, Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych w drodze uchwały ostatecznej przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnych deklaracji kandydata.”
§2
W artykule 20:
1. Podpunkt 1.2 otrzymuje brzmienie: skreślenia przez Zarząd Główny Towarzystwa, w związku z  zaleganiem w opłacaniu składek członkowskich  przez jeden pełen okres składkowy lub nie braniu udziału w pracach Towarzystwa w ciągu 2 kolejnych lat;
2. Podpunkt 1.3 otrzymuje brzmienie: wykluczenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa za nie przestrzeganie postanowień statutu lub działanie na szkodę Towarzystwa. Uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
3. Skreśla się punkt 3
§3
W artykule 22: w punkcie 1 skreśla się podpunkt 1.4
§4
W artykule 26:
1. W punkcie 2 skreśla się zwrot: oraz Sądu Koleżeńskiego;
2. W punkcie 4 skreśla się zwrot: przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, oraz Sądu Koleżeńskiego;
3. W punkcie 5 skreśla się zwrot: Sądu Koleżeńskiego oraz regulaminu kampanii wyborczej i wyborów do władz Towarzystwa;
4. Punkt 12 otrzymuje brzmienie: Podejmowanie uchwał  w sprawie wykluczenia członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Towarzystwa.
§5
W artykule 29: w punkcie 2 skreśla się podpunkt a
§6
W artykule 30: skreśla się punkt nr 14
§7
Skreśla się: artykuł od 36 do 41
§8
W artykule 51:
1. Skreśla się punkt 3
2. W punkcie 8 skreśla się: i deponowanie ich u Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego do czasu wyboru nowych władz.
Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów – Szymon Kutrzuba
Sekretarz Walnego Zgromadzenia Delegatów – Małgorzata Skwira


Uchwała nr 2/2011 z dnia 17.12.2011

Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze w sprawie zmian w regulaminu Zarządu Głównego Towarzystwa

W Regulaminie Zarządu Głównego PTPU w Stalowej Woli dokonuje się następujących zmian:
§1
W § 5:
1.  skreśla się punkt n,
2. dodaje się punkt o w brzmieniu: przyjmowanie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych
§2
W § 6:
1. W punkcie a skreśla się podpunkt 3;
2. W punkcie 4 podpunkt 4.1. otrzymuje brzmienie: z powodu nie brania udziału w pracach Towarzystwa w ciągu dwóch kolejnych lat.
W takim przypadku Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia  podjęcia uchwały zawiadomić członka na piśmie listem poleconym o skreśleniu lun wykluczeniu
§3
W § 10:
Skreśla się zwrot: ,,przewodniczący Sądu Koleżeńskiego”
§4
§ 15 otrzymuje brzmienie:
1. Członkowie Zarządu Towarzystwa wykonują swoją pracę nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.
2. Członkom Zarządu Towarzystwa przysługuje zwrot kosztów przejazdu oraz dieta w wysokości określonej przez ogólne przepisy prawa,
3. Zasadność wyjazdu jest konsultowana z Przewodniczącym Towarzystwa, jest również podstawą zwrotu wyżej określonych kosztów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów – Szymon Kutrzuba
Sekretarz Walnego Zgromadzenia Delegatów – Małgorzata Skwira


Uchwała nr 3/2011 z dnia 17.12.2011

Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze w spawie wyboru składu Zarządu Głównego Towarzystwa

Na podstawie art. 26 pkt. 4 Statutu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się wyboru Zarządu Głównego w następującym składzie:

 • Przewodniczący Zarządu – Jacek Kasprzak
 • Vice Przewodniczący Zarządu – Jerzy Moroz
 • Sekretarz Zarządu – Sławomir Grab
 • Skarbnik Zarządu – Kamila Mędrykiewicz
 • Członek Zarządu – Szymon Kutrzuba

§ 2
Przedmiot działania Zarządu Głównego określa Statut PTPU w Stalowej Woli.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Głównemu PTPU w Stalowej Woli.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów – Szymon Kutrzuba
Sekretarz Walnego Zgromadzenia Delegatów – Małgorzata Skwira


Uchwała nr 4/2011 z dnia 17.12.2011

Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze w spawie wyboru składu Komisji Rewizyjnej Towarzystwa

Na podstawie art. 26 pkt. 4 Statutu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa uchwala, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Sławomir Czyż
 • Vice Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Maria Kasprzak
 • Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Agata Filip

§ 2
Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej określa Statut PTPU w Stalowej Woli.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej PTPU w Stalowej Woli.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów – Szymon Kutrzuba
Sekretarz Walnego Zgromadzenia Delegatów – Małgorzata Skwira